اطلاعیه

          ژئوفیزیک دریا شاخه ای از علوم کاربردی است که با تهیه لایه های اطلاعاتی لرزه نگاری کم عمق، تصویر نگاری آکوستیکی از بستر دریا، مغناطیس سنجی و گرانی سنجی قادر به شناخت و توصیف عوارض زمین شناسی، زمین ساخت و ساختارهای رسوبی از طریق تصویرسازی لایه های زیر بستر دریا، تصویر نگاری سطح بستر دریا، اندازه‌گیری تغییرات میدان مغناطیسی زمین و شناسایی عمق پی سنگ است. همچنین با طبقه بندی رسوبات سطح بستر دریا از لحاظ اندازه ذرات و تهیه نقشه تیپ رسوبات، چینه شناسی سکانسی رسوبات، شناسایی ناپیوستگیها و وضعیت چینه شناسی رسوبات هولوسن، تعیین ضخامت رسوبات نرم، بازسازی تاریخچه حوضه رسوبی، تعیین نوسانات سطح بستر دریا را انجام می دهد. تعیین گسل های فعال بستر دریا، مورفولوژی بستر و زیر بستر دریا، جستجوی اشیای مغروق و باستانشناسی، شناسایی مسیر خطوط انتقال انرژی و اطلاعات، مطالعه پتانسیل های اقتصادی دریایی، دریاچه ای و رودخانه ای کشور از دیگر کاربردهای ژئوفیزیک دریا می باشد.
بدیهی است جهت ساخت کلیه سازههای دریایی مانند اسکله، سکوهای نفتی، پلها، تونلها و ...، همچنین عبور کابلهای زیردریایی و لوله گذاریهای نفت و آب نیاز به اطلاعات رسوب شناسی، زمین ساخت و عوارض زمین شناسی بستر دریا میباشد، لذا برداشتهای انجام شده توسط دستگاههای لرزه نگاری کم عمق با قدرت تفکیک بالا و تصویر برداری صوتی از بستر و زیر بستر به عنوان یک ضرورت میتواند اساس کلیه فعالیتهای عمرانی قبل از شروع پروژه در پهنه های آبی باشد.

اخبار

-->