نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  چینه نگاری لرزه ای رسوبات زیر بستر دریای کاسپین بخش غربی سفید رود
...
تاریخ نشر : دى 1392